eriksberg.

Eriksberg, området
Bebyggelse på Norra Älvstranden har funnits åtminstone sedan 1300-talet då här låg en borg eller ett slott, Lindholmens slott. På 1500-talet fanns, mellan Slottsberget och Skatberget, ett skeppsvarv som byggde båtar för svenska örlogsflottan. Men i stort sett var området långt in på 1800-talet en lantlig idyll. Göteborgs tillväxt skedde mest söder om älven. 

Industrialiseringen
Under Napoleons kontinentalsystem blev Göteborg transitohamn för den brittiska handeln med kontinenten. Förbindelserna med Storbritannien blev allt intensivare under 1800-talet vilket var själva början till industrialiseringen i Göteborg. Flera engelska industri- och affärsmän flyttade till Göteborg och byggde upp betydelsefull verksamhet här med hjälp av kapital från de stora handelshusen i Göteborg. 1841 grundades Göteborgs Mekaniska Verkstad, 1844 AB Lindholmens Varv och 1853 Eriksbergs Mekaniska Verkstad vilka sedan kom att utvecklas till tre av Sveriges största varv. Bostadsbebyggelsen fanns då fortfarande nästan helt och hållet söder om Göta älv.

Eriksbergs Mekaniska Verkstad
Under nästan 150 år var varven och hamnen Göteborgs ansikte mot omvärlden. Göteborg var då en av världens största varvsstäder. Norra Älvstrandens historia är varvens historia. Eriksbergs Mekaniska Verkstad anlades 1853 av Christian Barchman, då var namnet Eriksbergs metall och tackjerns-gjuteri. Från början var skeppsbyggeri bara en liten del av verksamheten. Man bedrev mångsyssleri. Verkstadsprodukter tillverkades, gjuterirörelse bedrevs och reparationer av olika slag utfördes. Men också småbåtar byggdes; kanalbåtar, skärgårdsbåtar och ångslupar. Först 1873 levererades det första fartyget, en bogserångslup. Efter detta sköt fartygsproduktionen fart och 1876 bildas Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB. 1915 övertogs aktiemajoriteten av Broströms som förblev varvets ägare fram till varvskrisen 6 årtionden senare. Skeppsbyggnadsepoken på Eriksberg blev 105 år; den inleddes 1873 med bogserbåten "Aktiv" och avslutades våren 1979 med en tanker på 31 000 dwt. Epoken Eriksbergs Mekaniska Verkstad kom att omfatta över 600 fartyg. 1970 övertog Eriksbergs Mekaniska Verkstad konkurrenten Lindholmens mekaniska verkstad. 1973 sålde Eriksbergs Mekaniska Verkstad sin reparationsverksamhet till Götaverken och blev därmed ett renodlat nybyggnadsvarv. Varvskrisen under 70-talet ledde 1976 till att staten blev majoritetsägare till Götaverken, samtidigt blev Eriksbergs Mekaniska Verkstad ett dotterbolag till Götaverken.


Efter varvet
Under 1970-talet kom de stora strukturförändringarna inom varvsnäringen i Göteborg. De stora varven samlades under företaget Svenska Varv AB, senare omdöpt till Celsius AB, för att läggas ner ett efter ett. 1979 lades Eriksbergs mekaniska varv ner. År 1985 bildade Celsius dotterbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB för förvaltningen av de stora nerlagda varvs områdena och vid denna tidpunkt tog arbetet med stadsförnyelsen fart. Omdaningen av de gamla varvsområdena Eriksberg, Götaverken och Arendal var framgångsrik. Nya företag flyttade in i ombyggda varvsbyggnader, människor flyttade in i nybyggda lägenheter, Hotel 11 startade i Eriksbergs gamla maskinhall, publikdragande utställningar arrangerades i Eriksbergshallen, Nordens största idrottshall för inomhusidrott invigdes på Lundbystrandområdet, restauranger öppnades, färjelinjen "ÄlvSnabben" började trafikera Norra Älvstranden. Allt detta och mer därtill gav naturligtvis publicitet och fler och fler människor blev intresserade av utvecklingen på området. Våren 1996 köptes Eriksbergs Förvaltnings AB av Göteborgs stad. Sedan dess har ett antal fastigheter sålts och genom markförvärv och markbyten kan nu bolaget koncentrera sin verksamhet till området mellan Götaälvbron i öster och Älvsborgsbron i väster. Det område som kommit att heta Norra Älvstranden och Eriksbergs Förvaltnings AB bytte då namn till Norra Älvstranden Utveckling AB. När även södra älvstrandens områ ingick i utveckllingen byttes namnet till Älvstranden utveckling AB som ska koncentrera sig på att leda, driva och vara katalysator för utvecklingen av älvstränderna på båda sidor älven. 

Eriksberg i framtiden 
En viktig del av Älvstranden Utveckling AB:s arbete är att styra och påverka innehållet och inriktningen på byggnationerna som sker på Älvstranden. De har skapat en plan för hur den övergripande helheten ska se ut. I planerna finns 600 000 m2 byggrätter som skall förverkligas i framtiden. Detta innebär investeringar med ett sammanlagt belopp om ca 10 miljarder kronor. Under de närmaste åren kommer det att bl a att byggas kontorsfastigheter på Lindholmspiren och bostäder runt den gamla Juvelkvarnen och runt Säterigatan. Till kommande investeringar hör även all infrastruktur med gator, ledningar, parker, bryggor m m. På denna sida kan du läsa om de olika kommande byggerna och planerna på hur Eriksberg ska se ut i framtiden. Vissa av byggnationerna har redan kommit igång medan andra är planerade lite längre fram i tiden.